Edu & Art Fulnek 2009

Projekt „Edu & Art Fulnek 2009“ je ucelená celoroční nabídka plánovaného souboru aktivit pro širokou veřejnost nejen Fulnecka, ale i Moravskoslezského kraje, popř. dalších tuzemských či zahraničních návštěvníků. Celkem se projektu zúčastnilo cca 4 800 návštěvníků. Cílem projektu EDU & ART Fulnek 2009 je podpořit kulturně – historický rozvoj Moravskoslezského kraje a poskytnout obyvatelům našeho regionu co nejširší nabídku zážitkové kultury v podobě koncertů, představení, přehlídek či akcí vztažených k významným osobnostem města a kraje a jejich výročím. Hlavním kontextem projektu je v souladu s principy občanského sdružení Comenius Fulnek je šířit a upevňovat odkaz Jana Amose Komenského. A to především formou vzdělávání v různých podobách, proto projektové aktivity vždy splňují podmínku rozvojovo-vzdělávacího charakteru. Dále se však také snaží navázat na jeho odkaz lidskosti a vztáhnout jej nejen k regionálnímu, ale také k národnímu a mezinárodnímu měřítku. Směřovat k upevnění humanity, jakožto základnímu principu zdravé společnosti a třeba tím, že aktivity nabízí všem skupinám obyvatelstva, akcentuje bezbariérovost, multižánrovost, interaktivnost a zážitkový charakter. Celý projekt je realizován ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p.o., Městským kulturním centrem, p.o. a dalšími komunitami na Fulnecku.

Bližší informace můžete naleznout ve výroční zprávě za rok 2009.

Projekt by l podpořen – Nadací OKD,  Moravskoslezským krajem, Městem Fulnek, sponzory z řad jednotlivců i firem.

Koordinátor projektu: Pavlína Vráblová, tel: 732 941 769, Ing. Věra Lošáková, tel: 731 170 378

 

 

 Den učitelů

 Zúčastněných – cca 76 osob 

Obnova tradice Dnů J. A. Komenského ve Fulneku. V minulosti bylo město Fulnek centrem setkávání pedagogů z celé České republiky a ze zahraničí formou odborných seminářů a konferencí, podkreslené kulturními akcemi. Je nám zřejmé, že tuto tak významnou a rozsáhlou akci neuskutečníme v několika málo letech, ale touto drobnou akcí jsme zahájili vytváření podmínek pro realizaci v následujících letech. V rámci zahájení koncertu byla vzpomenuta historie těchto setkání. Vyhodnoceným učitelům i široké veřejnosti se líbilo místo konání a především vysoká úroveň hudebního vystoupení japonské klavíristky Hatsumi Saito.                               

 Akce:

– Vyhodnocení pedagogických pracovníků Města Fulnek

– Kulturní program

 

Škola hrou

cca 800 učastníků školních kol    

 V roce 2007 naši budoucí členové založili Klub deskových her, do kterého se zapojily všechny věkové  kategorie a činnost klubu se setkala s velkým ohlasem. Každoročně je pořádán turnaj v sudoku  a nově jsme vyhlásili soutěž v carcassonne, která proběhla na konci roku 2009.

Do  úspěšného ročníku se  zapojili i žáci z okolních měst, nově jsme uspořádali soutěž v deskových hrách.

 Akce:

– Turnaj v sudoku – školní a regionální kolo

– Soutěž v deskových hrách

– Turnaj v carcassonne

 
 

 Pastelka pro Tibet

Zúčastněných – cca 200 osob

 Upevnění humanity  jako   normální    součást   našeho   myšlení byla hlavní  myšlenkou pro tento samostatný projekt, který navázal  na aukci  obrázků  dětí  ze  sirotčince  v   Kathmandu   z     Nepálu     a  pokračuje v materiální pomoci sirotčinci. S   podmínkami,   prostředím   a   životní   situací   těchto   dětí   jsme  seznámili žáky  na   základní    škole  v   Kuníně,  kde   proběhl         týdenní  prožitkový projekt a  jeho  výstupy prezentovaly  děti  v posledním  dnu     projektu,    kde  také    předali  finanční   dar  tibeťanovi Jingme  Tenzimu a zaslali dva charitativní balíčky.

 Akce:

– Výstava   fotografií   a   artefaktů   občanky   Fulneku Terezy Natálie Mročkové, která vyučovala anglický  jazyk děti v  sirotčinci v Káhtmándu.

– Malování a skládaní puzzlí tibetské vlajky v kapli sv. Rocha

– Charitativní balíček pro sirotčinec v Káthmándu

– Koncert  Jakuba Slováčka na didgeridoo

– Promítání celovečerních a dokumentárních filmů

– Koncert na tibetské mísy 

 

Obnova místních lidových zvyků

Zúčastněných – cca 40 osob                                             

V Lukavci a v Děrném jsou lidové zvyky, které jsou stále udržovány (Pochovávání basy, Jízda kolem osení, Klapotání…) s velkou občanskou zapojeností.

Cílem je udržení již znovuobnoveného lidového zvyku „Pálení Mařeny a Mařáka“ v obci Lukavec a posílení vědomí příslušnosti k obci. Tento pradávný, původně pohanský, svátek je nedílnou součástí historického a duchovního odkazu našich předků.  Je stále živý a lidé mají zájem o obnovení, jelikož tento zvyk nebyl doposud zcela zapomenut. Podařilo se nám ve spolupráci s divadelním spolkem obnovit lidový zvyk „Házení Mořeny do vody“ v obci Lukavec.

 Akce:

– Házení Mořeny do vody-průvod vesnicí s občerstvením a programem

 

Ekofór – výstava ekologických anekdot

 Výstava Ekofór byla zapůjčena od Hnutí Brontosaurus a jejím hlavním cílem bylo podpořit environmentální výchovy a propagaci Dne Země formou kresleného humoru s ekologickou tematikou. Výstavou kresleného vtipu měly všechny věkové skupiny možnost se na ekologii podívat i z jiného, trochu veselejšího pohledu.

 V rámci ekologických aktivit se  uskutečnila přednáška na téma Energetika a změny klimatu. Přednášejícím byl pan Prof.
Ing. Jaroslav Kadrnožka,CSc, Energetický ústav FSI VUT Brno. Přednáška byla spolupořádána s organizaci  Europe direct Nový Jičín.

 Akce:

Výstava

– Přednáška

 

Divadlo žije!

Zúčastněných – cca 20 osob

Amatérské divadlo zahájilo v roce 2008 po mnoha letech opět svou činnost. Divadelní nadšenci, jejichž věkové složení je napříč všemi generacemi i profesemi, měli možnost se seberealizovat. Naše sdružení  pomohlo vytvořit technické zázemí pro jejich tvůrčí činnost. Divadelníci se dále zapojují do naších dalších aktivit svým programem a svou dobrovolnou prací.

 Akce:

– Společná tvorba kulis a personální výpomoc

 

Svět slova a Výstava o restaurování knih

Zúčastněných – cca 1 200 osob

Stěžejním důvodem realizace projektu bylo obnovení vztahu mladé    generace k četbě, literatuře a dramatickému umění, které kreativně rozvíjí osobnost dítěte. Myšlenka projektu „Svět slova“ i jeho části „Výstavy restaurování knih“ vznikla na základě historické události z května roku 1623  kde dochází k tragické události –  spálení knihovny J. A. Komenského.

 Jednalo se o aktivitu do níž se zapojili žáci MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol z okolí Fulneku, Suchdolu nad Odrou, Oder, Bílovce, Studénky a partnerů  ze zahraničí  Maďarska, Slovenska a Nepálu.  Do projektu byli dále zapojeni senioři, rodiče a veřejnost, pedagogičtí pracovníci jimž se prezentovali publikace Nakladatelství Fraus a účastníci semináře „Primární čtení“, tzn. učitelé nižšího stupně Moravskoslezského kraje.                                                                                

Velmi pozitivně hodnocena akce s mezinárodní účastí.

 Akce:

– Výstava o restaurování knih ve splupráci se Zemským archivem Opava

– Slavnostní vyhodnocení literární a výtvarné soutěže „Svět slova“

– Výroba ručního papíru

– „Babičko, přečti mi pohádku..“ – veřejné čtení seniorů dětem

– Autorské čtení mladé alternativní poezie

– Autorské čtení knihy „Terezka, princezna z Fulneku“

– Výstava ilustrátora knih

– Seminář a vědomostní soutěžní odpoledne

 

Letní škola studentů oboru regionální rozvoj z Vysoké školy báňské – technické univerzity

Město J. A. Komenského se otevřelo pro vysokoškolské studenty. Jednalo se  o  celodenní akce pro studenty VŠB Katedry regionální environmentální ekonomiky, kteří dvakrát v roce 2009  přijeli na praktickou školu do Fulneku a zúčastnili se programu vedeného odbornými lektory.

Proběhly  pracovní workshopy  navazujícího  studia oboru  Regionální rozvoj. Studenti ve Fulneku navštívili Kapucínský klášter a pro tento brownfiled se v týmech pokoušeli hledat možnosti využití. V odpoledním programu se seznámili rovněž s prací v terénu při sběru informací formou dotazníkového šetření. Celkem se účastnilo 35 studentů.

 

Hodinky s vodotryskem

(výstava Adama a Jana Součkových a šperkařky Radky Kovačíkové)

Zúčastněných – cca 400 osob

Společná výstava výtvarníků Radky Kovačíkové, Jana Součka a  Adama Součka si dala za cíl rozšiřovat v tomto kraji povědomí o rozlišnosti přístupů v oblastech umění, se zaměřením na šperk, grafiku, malbu. A  také obeznámila  své okolí s tvorbou výtvarníků, jejichž díla měla možnost být oceňována spíše mimo oblast  Moravskoslezského kraje. Touto výstavou prezentovali autoři výpovědi svých již dosažených úspěchů. Byl zde také předkládán jejich neuhasitelný potenciál pro budoucnost.

Dílo Adama Součka je ovlivněno historickými událostmi města Fulneku, v současné době autor pracuje jako restaurátor významných historických objektů.

Jan Souček byl členem Galerie Hollar v Praze.  Radka Kovačíková je fulneckou rodačkou.

Motto autorů: „Touto akcí bychom rádi trochu rozčeřili fulnecké vody. Staňte se i vy její součástí, vyskočte si na vodotrysk a kochejte se s námi!“

Vernisáž této výstavy byla obohacena svěží autorskou módní přehlídkou Lenky Sršňové (SR), čerstvé absolventky Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, Ateliéru oděvního designu.  Po módní přehlídce vystoupila tradiční cimbálová muzika Javořina z Rožnova pod Radhoštěm. Bohaté pohoštění pro návštěvníky se podařilo zajistit sponzorsky. 

Kostel sv. Josefa slavil v těchto dnech i své tříleté otevření pro veřejnost a úspěch této vernisáže dokládá jeho nezastupitelné místo v kulturním životě Fulnecka i v rámci Moravskoslezského kraje. Všechny nás nadmíru překvapila masivní účast v počtu 223 návštěvníků.

Výstava položila základy k realizaci Mezinárodního sympozia volného šperku Fulnek 2010, které bude realizováno v červnu 2010.

I k této výstavě byla uspořádána komentovaná prohlídka. Autoři Adam Souček a Radka Kovačíková opět navštívili kostel sv. Josefa, aby návštěvníkům představili své dílo a umělecké vize.  Návštěvníci měli možnost projít si expozice s vlastním výkladem autorů. Komentované prohlídky jsou velice poutavé, jelikož některá díla dostávájí jiný rozměr pokud autor sám přiblíží své záměry.

Akce:

– Slavnostní vernisáž  s doprovodnou módní přehlídkou

– Výstava výtvarných děl autorů

 

60. výročí vzniku firmy ROMO FULNEK

Zúčastěných – cca 700 osob

Pračka ROMO FULNEK – fenomén své doby. K tomu významnému jubileu jsme připravili výstavu  zaměřenou na historii  firmy. Značka ROMO FULNEK se již stala součástí historie města Fulnek. V tomto podniku pracovaly celé generace rodin. V 80. letech dochází k transformaci firmy a v současnosti již firma ROMO Fulnek neexistuje. Výstava umožnila starší generaci zavzpomínat, opět se setkat a mladé generaci ukázala manuální zručnost rodičů a prarodičů. Našim potomkům jsme zachovali obraz doby.                                                

V rámci přípravy projektu se podařilo získat velké množství archivních materiálů od veřejnosti. Navázala se aktivní spolupráce s archivem v Opavě. Vytvořil se krátký sestřih z filmů o firmě ROMO. Pozitivní hodnocení bylo především z řad bývalých zaměstnanců.

 Akce:

– Výstava historie ROMO FULNEK s kulturním programem

– Prezentace produktů nástupnických firem

 

   J. A. Komenský –  filozof

Zúčastněných – cca 500 osob

 V kostele sv. Josefa proběhla vernisáž výstavy předního českého akademického sochaře Igora Kitzbergera, vztahující se k osobnosti Učitele národů. Byly zde zastoupeny  nejen jeho sochy Komenského v životní velikosti, které se nacházejí v německé Nowewsi u Postupimi, středomoravském Přerově a na hradě Helfštýně, ale i reliéfy a medaile, věnované této významné osobnosti českých dějin. Neméně zajímavé byly i skulptury, které inspirovaly tohoto umělce literárního díla Komenského.

 Kitzbergerovy  výtvarné práce  doprovázela  poučná výstava „Polyhistor, světoobčan a pacifista J. A. Komenský“, kterou pro tuto příležitost připravil dlouholetý přítel umělce, emeritní ředitel Muzea Komenského v Přerově PhDr. František Hýbl. Návštěvník zde mohl zhlédnout nejen podrobný sled významných událostí a návštěv Komenského v průběhu jeho života, ale i teologické, filozofické, pedagogické, historické, kartografické, politické, astronomické a medicínské práce Učitele národů,  podobizny a korespondenci s významnými osobnostmi, se kterými se  znal. Zajímavé byly i dokumenty, mající bezprostřední vztah i k současným  potomkům Komenského, žijících v Německu a ve Spojených státech amerických.

Doprovodnou akcí k výstavě byl koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář sestavený z textů Jana Amose Komenského „Obecná porada o nápravě věcí lidských“. Hudbu složil Štěpán Rak, námět a výběr textů Alfred Strejček, kteří byli také hlavními aktéry. Celé pásmo těchto významných českých umělců s názvem Vivat Comenius mělo mimořádný úspěch jak ze strany návštěvníků. Přednáška PhDr. Františka Hýbla doplnila výstavu. Další doprovodnou akcí byla komentovaná prohlídka autora Igora Kitzbergera.            

Záštitu nad celou akcí převzal náš významný komeniolog PhDr. František Hýbl, emeritní ředitel Muzea Komenského v Přerově. Výstava i ohlas veřejnosti inicioval přípravu publikace na téma Komenský a Fulnek.

 Akce:

– Výstava sochaře  Igora Kitzbergera – dílo zaměřeno na osobnost a dílo J. A. Komenského

– Výstava „Polyhistor, světoobčan a pacifista J. A. Komenský“

– Komentovaná  prohlídka Igora Kitzbergera

– Soutěž pro školy – téma J. A. Komenský v rámci projektu „Svět slova“ 2010

– Beseda – PhDr. František Hýbl

 

Adventní koncerty 2009

Zúčastněných – cca: 700                                                           

Úspěšné adventní koncerty, které započaly v roce 2007 se staly synonymem pro „setkávání se“ v čase adventním.  První koncert byl otevřen symbolickým „Klíčem k lidským srdcím“ .

Poohlédneme-li se za Adventními koncerty 2009, které už potřetí proběhly v kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku, musíme konstatovat, že čtyři adventní koncerty již do těchto prostor neodmyslitelně patří.

V průběhu čtyř adventních nedělí patřil potlesk žákům ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce – pobočka Fulnek, dětskému pěveckému sboru Skřivánek pod vedením Mgr. Zuzany Šimůnkové, úžasné cimbálové muzice JAVOŘINA, „veselému“ souboru z  Děčína SoliDeo a studentům Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. Závěrečný koncert byl dalším neopakovatelným večerem vyplněným tóny harfy slečny Denisy Chromé za klavírního doprovodu Pavla Andogy.

Na realizaci koncertů se podíleli  dobrovolníci z řad místních občanů, především seniorů. Úspěch měly jejich malované perníčky.

 Akce:

– Čtyři profesionální koncerty

– Vánoční výzdoba kostela sv. Josefa

– Výměna vánočních receptů s ochutnávkou

 

 Besedy a poznávací výlety

Zúčastněných – cca  150 osob    

Tématem besed a poznávacích zájezdů byla historie Fulnecka a blízkého okolí. Snad se nám podařilo vzbudit pozitivní vztah občanů k regionu, ve kterém v současné době žijí.

V rámci výletů jsme navštívili zámek v Kuníně, muzea v Suchdole nad Odrou, úspěšná byla komentovaná  prohlídka Fulneku a zájezd do Nového Jičína a Rožnova pod Radhoštěm.

Akce:

– Besedy

– Poznávací výlety

Categories: Naše projekty