Kamínky přírody 2010

Cílem projektu je posílit povědomí o ochraně životního prostředí mezi dětmi a mládeží, jejich rodiči a širokou veřejností. Reagujeme na stále sílící tendence v upevňování ekologických  návyků jako celosvětového trendu.

Zvolili jsme netradiční způsob a to je propojení práce dospělých s dětmi. Rozhodli jsme se projekt využit k získání hlubších znalostí, nutnosti zahrnout ochranu životního prostředí do každodenní činnosti, což při společných aktivitách rodičů a dětí umožní praktické zařazení ekologického chování i do rodinného života.

Je podstatné se formou tvořivého  a praktického přístupu k této problematice zaměřit také na sociální dopady i vazby. Projekt je koncipován nejen k rozšíření znalostí, ale i na estetické vnímání jednotlivce. Další nedílnou součástí projektu je upevňování vazby v rodině i jednotlivých skupinách dětí a mládeže, včetně sociálních vazeb ve společnosti.

Projekt je rozdělen do několika částí s tím, že se jednotlivé bloky vzájemně prolínají. Děti budou seznámeny s projektem ve svých mateřských a na základních školách. Rodiče a široká veřejnost bude o tomto projektu informována prostřednictvím místního zpravodaje, místního rozhlasu a osobních pozvánek.

V měsíci dubnu proběhne projektovým den, kde se děti s rodiči a veřejností společně sejdou v Žákovském háji (místo ve Fulneku kde své žáky učil J. A. Komenský), který je součástí naučné stezky „Člověče, zastav se…“ (tuto naučnou stezku vybudovalo naše sdružení v roce 2009 za aktivní pomocí zahraničních studentů, slavnostního otevření stezky byl přítomen  hejtman Moravskoslezského kraje ….).  V lesoparku se budou podílet na úklidu a údržbě trasy naučné stezky. Tato aktivita proběhne ve spolupráci s hasičským sborem z Jerlochovic a Fulneku. Ukončení akce proběhne u táboráku v prostorách hasičského sboru v Jerlochovicích.

Žáci základních škol v rámci vyučování (environmentální výchovy) zavěsí ptačí budky (sýkorníky) v areálu lesoparku. Budky budou ze spodní strany pomalovány, dle vlastních návrhů žáků, dále osadí směrové šipky, které budou označovat směr prohlídky naučné stezky. Rovněž se zapojí do úklidu v rámci svých tříd a pokusí se najít nejzajímavější rostlinu, nebo živočicha žijícího v lokalitě naučné stezky. Žáci škol se dále zapojí do výsadby zeleně na lokalitě určené Městem Fulnek.

Dalším bodem projektu budou jednodenní relaxační výlety ve skupinách s ekologickou tématikou. Atraktivní akcí projektu bude plavba po Odře na raftech, organizovaná ČSOP ve Studénce.

Částí projektu, která se prolíná celým projektem, je fotografická soutěž. Pro rodiče a širokou veřejnost bude připraveny  beseda o ekologickém zemědělství.

Další části – symbolickou, je nalezení „kamínku“ při všech aktivitách účastníky projektu. Z těchto kamínků bude vystavěn monument na náměstí ve Fulneku, popř. v Žákovském háji J. A. Komenského, jako symbol tohoto projektu tj. vztahu člověka a přírody.

Pro rozšíření vědomostí je do projektu zahrnuta výstava s názvem EKODOMOV s několikadenním programem pro školy, pořádaná v kostele sv. Josefa za účasti odborníků. Žáci fulneckých škol po jednotlivých třídách navštíví výstavu, kde je zástupci organizace EKODOMOV z Prahy prakticky seznámí s uplatňováním ekologických pravidel v domácnostech. Tato akce v odpoledních hodinách bude zpřístupněna i široké veřejnosti. Výstava bude zpřístupněna veřejnosti po celý měsíc duben.

Vyvrcholením dubnových aktivit v rámci projektu je účast na Dni Země pořádané městem Fulnek a prezentace škol, jejich ekologických aktivit. Na tuto akci budou pozváni i zástupci okolních základních a speciálních škol (Suchdol nad Odrou, Bílovec, Odry, Heřmánky, Hladké Životice a další). Prezentační část proběhne v oratoři kostela sv. Josefa ve Fulneku (15 minutová prezentace s ukázkou výsledků jejích činnosti. Následovat bude v prostorách parku u kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána koncert skupiny Camara (bubny v africkém rytmu s propojením zvuků přírody).  Proběhne zde poděkování a předání cen nejaktivnějším žákům a kolektivům a výhercům fotografické soutěže.

Nedílnou součástí projektu bude malba podchodu tzv. „myší díry“ (POZN: myší díra je prostor pod mostem, který je nad potokem Gručovka, který tvoří historickou hranici Moravy a Slezska). Děti namalují mozaikovitě uspořádané obrazy s ekologickou tématikou barvami trvalého charakteru.

Výsledky projektových činností budou zveřejněny v místním zpravodaji a po dohodě s redakcí Novojičínského Deníku i v tomto periodiku.

Propagaci aktivit zabezpečíme plakáty v okolních městech a obcích, zveřejněním na internetu a v regionálním tisku (Fulnecký zpravodaj, Novojičínský Deník…). Oslovena bude i regionální televize.

Koordinátor projektu: Ing. Věra Lošáková

Categories: Naše projekty