Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí

ID číslo: CZ.1.07/3.2.07/03.0043

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název a číslo prioritní osy: Další vzdělávání 7.3

Název a číslo globálního grantu: Podpora dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/3.2.07

Název a číslo oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání 7.3.2

Datum zahájení realizace projektu: 01. 01. 2013

Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2014

Příjemce podpory: Comenius Fulnek, o. s.
Vedoucí projektu: Ing. Renáta Václavková, vaclavkova@comeniusfulnek.cz, 603 551 577

Cíl projektu:

Posílení konkurenceschopnosti a zlepšení podmínek pro rozvoj měst a obcí Moravskoslezského kraje prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměřeného na oblast znalostí strategického řízení a rozhodování manažerů na úrovni měst a obcí.

Cílová skupina:

Volení zastupitele tzv. volený management obcí a profesionální management obcí.

V osnovách projektu klademe za cíl dosažení vyšší míry spolupráce mezi profesionálním a voleným managementem. Z pohledu voleného managementu se jedná o pochopení role komunálního politika.

Zastupitelům pomůže zvýšit znalosti a dovednosti vedoucí k aktivnímu rozvoji daného území se základními kritérii

Výstup projektu: 

Moderní výuková metodika zaměřená na praktickou aplikovatelnost znalostí v otázkách místního rozvoje s důrazem na praktickou aplikovatelnost znalostí a dovedností v oblastech:

  • Rozvoj týmu a sebeprosazení
  • Strategické plánování a rozhodování
  • Správné nastavení procesů zadávacího řízení a efektivní argumentace
  • Řízení projektů jako nástroj pro rozvoj obce
  • Vyhledání konkurenční výhody obce a kreativita
  • Pochopení role zastupitele a role profesionálního managementu

 

Výsledkem projektu:

30 proškolených osob (starostů, místostarostů a odborných pracovníků)

Jedinečnost projektu:

•   Zaměření na oblast systémového přístupu k řízení místního rozvoje.

•   Podpora malým městům a obcím – vytvoření nových studijních opor ucelený pohled na problematiku řízení malých měst a obcí.

•   Podpora spolupráce a komunikace – mezi voleným a profesionálním managementem.

•   Vzdělávání na míru – vzdělávání rozvíjí kompetence voleného a profesionálního managementu dle zjištěného dotazníkového šetření.

•   Úvodní a závěrečná evaluace účastníků vzdělávání. Měření posunu úrovně kompetencí.

•   Pilotní vzdělávání – interaktivní prvky výuky: koučovací styl učení, diskuze, praktická cvičení, ukázkové případové studie, týmové práce, exkurze do prostředí regionálního rozvoje, didaktický film.

•   Proškolování spolupracujících lektorů v nově vytvářených vzdělávacích modulech.

•   Unikátní odborná publikace pro oblast řízení malých měst a obcí určené pro cílovou skupinu a odbornou veřejnost.

•   Nově vytvořený unikátní didaktický film, řešící skutečné případové studie z reálného prostředí.

 

Aktivity projektu jsou rozděleny do jednotlivých klíčových aktivit.

Klíčová aktivita 01 (KA 01) – Tvorba kompetenčního modelu a jeho testování

Klíčová aktivita 02 (KA 02) – Tvorba věcného zaměření vzdělávacích modulů a odborné publikace

Klíčová aktivita 03 (KA 03) – Tvorba studijních opor a učebních manuálů

Klíčová aktivita 04 (KA 04) – Školení odborných lektorů v lektorských dovednostech

Klíčová aktivita 05 (KA 05) – Pilotní ověřování

Harmonogram projektu:

1. 1. 2013 -30. 11. 2014

Několik milníků projektu

•   Úvodní konference: 14. 5. 2013

•   Vzdělávání účastníků: od 6/2013 – 9/2014

•   Příprava odborné publikace: od 1 – 11/2014

•   Exkurze: 9/2014

Závěrečná konference: 11/2014

Finanční zajištění projektu:

Rozpočet projektu celkem: 3 644 332,06 Kč

Přímé způsobilé výdaje: 3 088 417,00 Kč

Nepřímé výdaje: 555 915,06 Kč

Podpora EU z ESF: 85 %

Podpora ze státního rozpočtu ČR: 15 %

Organizační zajištění projektu:

  • Manažer projektu, metodik: Ing. Renáta Václavková
  • Finanční manažer: Ing. Věra Lošáková
  • Administrátor: Mgr. Martina Malérová

Modul 1 – Rozvoj týmu a sebeprosazení

Výuka „prvního vzdělávacího modulu – Rozvoj týmu a sebeprosazení“ proběhla na Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích ve dnech 26. – 27. 6. (1. skupina) a 29.8. – 30. 8. v hotelu KAM v Malenovicích (2. skupina), pod vedením lektorů Stanislava Miliona a Renáty Eleonory Orlíkové. Zástupců obcí už má jednu ze šesti částí úspěšně za sebou.

Vzdělávání probíhalo v přátelském duchu a s ohledem na to, že občanské sdružení Comenius prosazuje myšlenku výuky ušitou na míru, byla osnova dvou výukových dní přizpůsobována potřebám a požadavkům frekventantů. Dvoudenní vzdělávání bylo věnováno tématům- vedení týmu, videotrénink, prezentace a sebeprosazení.

Modul 2 – Strategické plánování a rozhodování

Druhý vzdělávací modul, tentokrát pod názvem Strategické plánování a rozhodování- dělat věci chytřeji, absolvovali účastníci pilotního ověřování ve dnech 19. – 20. 9. v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích (1. skupina) a ve dnech 10. – 11. 10. v hotelu KAM v Malenovicích (2. skupina). Celým modulem je provázeli lektoři Renáta Václavková a Jiří Štěpán.

Pomocí interaktivních technik a didaktického filmu frekventanti hledali potenciály rozvoje ve svých obcích, uvažovali o své obci v dlouhodobém horizontu a učili se používat účinné metody a nástroje strategického řízení. V průběhu obou dnů se spolu s lektory zabývali otázkou „Proč a jak plánovat rozvoj obce?“

Modul 3 – Správné nastavení procesů zadávacího řízení argumentace

Poslední modul v roce 2013 uzavřel první část vzdělávání
Vzdělávací program zástupců obcí je právě v polovině svého konání. Modul 3 – Správné nastavení procesů zadávacího řízení a efektivní argumentace uzavřel v termínech  21.- 22.11. v Davidově mlýně a 5.-6.12. v hotelu KAM v Malenovicích první část vzdělávání.

První den, pod vedením lektora Lukáše Oramuse, byl zaměřen na správné nastavení procesů zadávacího řízení. Účastníci identifikovali klíčové aspekty procesu zadávacího řízení z pohledu zadavatele. Diskutovali modelové situace, případové studie, zkušenosti a poznatky z praxe. Byli upozorněni na klíčové aspekty procesu realizace veřejné zakázky, jejich identifikace a vymezení z pohledu managementu obce.

Lektorka Renata Václavková během druhého dne kladla důraz na komunikační dovednosti účastníků v rámci asertivity a vyjednávání. Účastníci si vyzkoušeli modelové situace při spolupráci se zastupiteli, dodavateli, občany.  Diskutovali o tom, co funguje a co naopak ne. Vyměňovali si zkušeností s kolegy.

Modul 4 – Řízení projektů jako nástroj pro uskutečňování rozvoje obce

V novém roce pokračoval vzdělávací program modulem Řízení projektů jako nástroj pro uskutečňování rozvoje obce. Vzdělávání se uskutečnilo na tradičních místech v hotelu Davidův mlýn ve Starých Těchanovicích 30. – 31. 1. (1. skupina) a v hotelu Kam v Malenovicích 27. – 28. 2. (2. skupina).

Účastníci se sešli, aby se dozvěděli, jaký význam má pro obec využívání metod správného projektového řízení, proč je důležité plánovat, jakých chyb se nejčastěji dopouští a další. Lektoři Renáta Václavková a Jiří Štěpán jim ukázali tzv. best practices (dobré praktiky) pro úspěšné řízení projektů, základní kontrolní body efektivního řízení projektu a zdůraznili, na co si dát při přípravě dotační žádosti pozor.

Modul 5 – Vyhledání konkurečních výhod obce a kreativity

Pátý modul pod názvem Vyhledávání konkurenční výhody a kreativita se nesl v duchu územního marketingu. Účastníci se ve dnech 20. – 21. 3. 2014 ve Starých Těchanovicích a 10. – 11. 4. 2014 v Malenovicích učili marketingově přemýšlet, definovali cílové skupiny, které jsou pro ně klíčové, hledali konkurenční výhody a jedinečnost obcí a měst.

V rámci druhého dne se s lektory Janem Königem a Martinou Melárovou zaměřili na marketingovou komunikaci a participaci- zapojení občanů do rozvoje obce. Účastníci byli do tématu vtaženi pomocí interaktivních a kreativních technik.

Modul 6 – Pochopení role zastupitele a role profesionálního managementu

Vzdělávání mají účastníci za sebou. Ve dnech 29.-30.5. v Davidově mlýně a 12.-13.6. v hotelu KAM absolvovali poslední modul s názvem „Pochopení role zastupitele a role profesionálního managementu“ a tím zakončili vzdělávací program. S lektorkou Renátou Václavkovou účastníci hledali spojitosti a odlišnosti v řízení firmy a obce, snažili se pochopit a uvědomit si vlastní roli při výkonu funkce a zabývali se hlavními manažerskými funkcemi. Modul významně obohatil host Ing. Josef Jalůvka, starosta města Kopřivnice, který vystoupit se svými zkušenostmi nabytými léty praxe ve  vykonávané pozici voleného zástupce města.

Po ročním získávání znalostí a dovedností v rámci tematicky zaměřených modulů na oblasti řízení malých měst a obcí, své vzdělávání účastníci zakončili vlastním vystoupením a prezentací na vybraná probraná témata. Na závěr proběhla plodná diskuze a zpětná vazba za celým vzdělávacím programem.

V září účastníky čeká ještě Spanilá jízda regionem, která vzdělávací program doplní o praktické ukázky konkrétních aktivit a projektů vybraných obcí.

29.-30.5.2014

12.-13.6.2014

Publikace Efektivní řízení obce

Publikace s názvem Efektivní řízení obce- strategie, marketing, projekty a veřejné zakázky je dílem autorů a spolupracujících subjektů, kteří se podíleli na realizaci projektu Od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí CZ.1.07/3.2.07/03.0043. A zároveň vychází z vlastní výzkumné práce a praxe související se specializací autorů.

Záměrem publikace je pomoci manažerům obcí, kteří chtějí samosprávný celek řídit efektivně, což obnáší mj. úspěšně stanovovat a dosahovat svých cílů, realizovat úspěšně projekty a veřejné zakázky, včetně procesu jejich zadávání, a také v neposlední řadě dobře znát své publikum (občany) a jejich potřeby.

Publikace je věnována všem kolegům, spolupracovníkům a starostům menších měst a obcí, kteří s námi strávili dva plnohodnotné roky 2013, 2014 naplněné prací a vzájemným předáváníM zkušeností.

Výstřižek

Exkurze

Dne 18. září 2014 uspořádalo sdružení Comenius Fulnek Spanilou jízdu regionem na téma ANEB MALÁ OBEC, VELKÉ VÝZVY.  Exkurze byla určena především zástupcům měst a obcí Moravskoslezského kraje.

Během exkurze, která se uskutečnila v rámci projektu „od A do Z pro rozvoj malých měst a obcí“, reg. číslo CZ.1.07/3.2.07/03.0043 navštívili starostové, starostky a další zástupci měst a obcí tři zajímavá místa v Moravskoslezském kraji.

Prvním byl sportovně rekreační areál Heipark v Tošovicích u Oder, kde byl prezentován způsob, jakým soukromý podnikatel investuje vlastní prostředky do rozvoje regionu přesto, že návratnost takové investice je velmi dlouhodobá. Byli jsme seznámeni také s dalšími plány na rozvoj areálu, který se stává největším turistickým lákadlem mikroregionů Oderska a Vítkovska.

Dále jsme navštívili areál Horečky v Trojanovicích u Frenštátu, kde pan starosta Novotný představil aktivity, které obec realizuje pro rozvoj této dříve velmi populární rekreační lokality. Obec do lokality investuje vlastní prostředky, aby tak vyvolala budoucí investice soukromých subjektů. Sympatické je také to, že při obnově areálu spolupracuje s renomovanými architekty.

Posledním navštíveným místem byla obecní průmyslová zóna, vzniklá na místě bývalého dolu František v Horní Suché. Zástupci obce seznámili účastníky exkurze s celým procesem přípravy zóny, v rámci kterého museli překonávat řadu překážek. Dnes však významně přispívá k nabídce pracovních míst v regionu Karvinska.

Závěrečná konference

Účastníci a realizační tým se s projektem společně rozloučili dne 13.11.2014 na závěrečné konferenci v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích.

Program konference byl nabitý jak významnými hosty, tak i zajímavými aktivitami.

V prví části manažerka projektu Ing. Renáta Václavková shrnula průběh projektu včetně jeho hlavních výstupů a přínosů. Dále měli prostor vybraní účastníci vzdělávacího programu hosty seznámit se svými závěrečnými práce na rozvojová témata aplikovaná na vlastní obec.

Vedle hlavního hosta, MUDr. Jana Cimického, CSc., českého psychiatra, prozaika, básníka a překladatele, který věnoval svou přednášku tématu Stresu a stresovému selhávání, na konferenci vystoupili Mgr.
Petr Čáp z Agentury pro sociální začleňování, s tématem Spolupráce v Místních akčních skupinách, Ing. Hana Gavlasová, Úřad regionální rady Moravskoslezsko s tématem Možnosti IROP (Integrovaný regionální operační program) pro obce a jednatelka vzdělávací společnosti Erudio Patria Mgr. Jana Trdá s tématem Koučink, konzultace a benchmarking ve vzdělávání samosprávy.

Na konferenci nechyběla ochutnávka v podobě teambuildingové aktivity a individuálního i skupinového koučování.

Celou konferenci provázela pohodová a trochu nostalgická nálada, která podtrhávala úspěšnost realizovaného projektu.

Categories: Naše projekty