Informace o našem spolku

logoZapsaný spolek Comenius Fulnek je nestátní neziskovou organizací založenou na šíření myšlenek J. A. Komenského formou organizování kulturně-společenských, vzdělávacích akcí v oblasti humanity a enviromentálních idejí a posílení cestovního ruchu ve Fulneku.

 

IČO: 227 36 085

Datum registrace: 14.5.2008

Číslo účtu: 1858975399/0800

 

Právní postavení sdružení:
Organizace je samostatnou právnickou osobou. Od 1.1.2014 má statut zapsaného spolku podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, je veden u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. L 8047. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, neziskové, sdružující členy na základě společného zájmu. Podrobnější informace naleznete v našich stanovách.

Cíle činnosti sdružení

 • Vzdělávat a pracovat s dospělými a mládeží.
 • Usilovat o dokončení druhé etapy rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera a jeho aktivního využívání.
 • Napomáhat všestrannému rozvoji poznání regionu, podporovat a dokumentovat tradice za účelem uchování a záchrany jeho jedinečností.
 • Mapování kulturního, duchovního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce památkové péče a ochránců přírody.
 • Napomáhat rozvoji cestovního ruchu a vybudování turistické infrastruktury.
 • Publikační činnost a spolupráce s médii.
 • Posílit iniciativy občanů založené na zájmu o vlastní obec, humanitu a vzájemnou spolupráci.
 • Pomáhat při integraci etnických menšin a hendikepovaných občanů.
 • Informační, vzdělávací a osvětová činnost v oblasti enviromentálních idejí.
 • Účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví.
 • Napomáhat rozvoji podnikání a podnikavosti ve Fulneku.
 • Prostřednictvím nástrojů pozitivní motivace podporovat místní obyvatele v péči o krajinu a kulturní dědictví a tím přispívat zejména k ochraně krajinného rázu a vzácného genofondu.
 • Svoji činností směřovat k tomu, aby se vize J.A.Komenského staly v nejrůznějších oblastech života opět normální součástí našeho myšlení a našly potřebnou společenskou prestiž